Siguranță

NUMĂRUL INFRACŢIUNILOR SĂVÂRŞITE CU VIOLENŢĂ

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi16, la nivelul anului 2015 au fost înregistrate 258 de infracţi­uni săvârşite cu violenţă pe raza municipiului Iaşi.

INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI

Potrivit aceleiaşi surse, cel mai frecvent tip de infracţiune la nivelul municipiului Iaşi a fost cel contra patrimoniului, fiind săvârşite şi înregistrate 5865 de cazuri. Conform Codului Penal 2015, în această categorie sunt incluse: furtul, tâlhăria şi pirateria, infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice, distrugerea şi tulburarea de posesie.

INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI RUTIERE

IPJ Iaşi a semnalat un număr de 454 infracţiuni contra sigu­ranţei circulaţiei pe drumurile publice în municipiul Iaşi, pe parcursul anul 2015.

OFIȚERI DE POLIȚIE LA 100.000 DE LOCUITORI

Conform datelor oferite de IPJ Iaşi ca răspuns la adresa transmisă, la nivelul municipiului Iaşi şi al secţiilor de Poliţie Urbane 1-6 Iaşi (există 6 secţii de poliţie în localitate) îşi desfăşoară activitatea un număr de 498 de poliţişti. Raportat la populaţia totală a municipiului din anul 2015: 359.84317, numărul de ofiţeri de poliţie la 100.000 de locuitori este de aproximativ 138.

INCIDENŢA FURTURILOR AUTO

În anul 2015 au fost înregistrate 19 fur­turi auto – potrivit informaţiilor oferite de IPJ18, la nivelul municipiului Iaşi.

GRAVITATEA INFRACŢIUNILOR

Ca o alternativă pentru acest indicator este coeficientul de criminalitate aferent municipiului Iaşi. Potrivit datelor furniza­te de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi19, coeficientul de criminalitate specific infracţiunilor, în anul 2015, a fost de 2.579,62 .

De asemenea, datele din rapoartele realizate de IPJ Iaşi20 indică o creştere a coeficientul de criminalitate specifică la nivel de municipiu, calculat la ni­velul judeţului Iaşi, din anul 2014 până în 2015. Astfel, conform raportului din 2014, media criminalităţii judeţene era de 12%, iar coeficientul aferent munici­piului Iaşi era de 8.850, încadrându-se astfel între cele 4 localităţi din 98 cu un coeficient ridicat de criminalitate (alături de Holboca, Miroslava şi Paşcani). Ace­laşi coeficient pentru anul 2015 arăta o valoare de 9.126,6, interpretat ca fiind unul ridicat, singura localitate din judeţ (din cele 98) cu un statut similar fiind mu­nicipiul Paşcani.

RATA INFRACȚIUNILOR DE NATURĂ SEXUALĂ

Cât priveşte numărul de agresiuni se­xuale înregistrate la nivelul anului 2015 în municipiul Iaşi, acesta a fost de 52, iar raportat la populaţia totală din ace­laşi an (359.843), numărul de infracţiuni de acest tip la 100.000 locuitori a fost de 14,45.

RATA INFRACŢIUNILOR

Potrivit datelor oferite de Inspecto­ratul de Poliţie Judeţean Iaşi, la nivelul municipiului Iaşi au avut loc 9.505 fapte penale în anul 2015. Raportat la popula­ţia totală a municipiului din acelaşi an, numărul faptelor penale la 100.000 de locuitori este de aproximativ 2641.

ADĂPOSTURI PENTRU FEMEI ŞI COPII

Un alt aspect de interes în cadrul sec­ţiunii dedicate siguranţei publice este cu privire la numărul de adăposturi şi locuri disponibile pentru femei şi tineri. Conform informaţiilor oferite de Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi21, această instituţie asigură astfel de facilităţi prin intermediul a patru centre aflate în struc­tura sa:

  1. Centrul Social de Destinaţie Multifuncţională „Bucuria”22 are ca obiectiv egalizarea şanselor de integrare socio-profesională a tinerilor ce provin din Centrele de Plasament, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 ani, pentru un număr de 75 de tineri: 26 în sistem rezidenţial şi 49 în sistem de zi. La nivelul anului 2015, centrul a asigurat găzduire pentru 26 tineri, având în dotare un număr de 26 paturi.
  2. Centrul de Urgenţă pentru Recu­perare şi Integrare Socială „C.A. Rosetti”23 asigură servicii pentru persoanele fără locuinţă: găzdu­ire, reabilitare şi reinserţie soci­ală, având o capacitate de 70 de locuri, care se suplimentează în sezonul rece cu încă 100 de locuri. Pe parcursul anului 2015, acest centru a oferit servicii de găzduire în adăpostul de noapte, din cate­goriile solicitate, pentru un număr de 29 femei şi 5 tineri.
  3. Un alt centru care oferă servicii de asistare şi găzduire în adăpost este Centrul de Servicii Integrate pentru Victimele Violenţei în Fa­milie. La nivelul anului 2015, nu­mărul de beneficiari a fost de 11 familii (11 mame victime şi 25 de copii).
  4. Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii Aflaţi în Dificultate a asi­gurat servicii de cazare pentru un număr total de 35 familii monopa­rentale şi 66 de copii, precum şi pentru 10 mame şi 12 copii cazaţi în locuinţe protejate.24

INFRACŢIUNI COMISE DE CĂTRE TINERI

Instituţia care a oferit informaţii privind infracţiunile comise de tineri a fost Par­chetul de pe lângă Tribunalul Iaşi. Potri­vit datelor oferite de aceasta25, la nivelul anului 2015, pentru municipiul Iaşi au fost înregistrate 2 sesizări privind comi­tarea unor infracţiuni de viol de către 2 tineri în vârstă de 15 ani (ambele cazuri clasate). De asemenea, în cadrul Parche­tului de pe lângă Tribunalul Iaşi nu au fost înregistrate dosare având ca obiect infracţiuni grave contra vieţii comise de minori.