Muncă

POPULAŢIA OCUPATĂ

Potrivit informaţiilor disponibile în baza de date TEMPO-online67, populaţia ocupată civilă (CAEN Rev 2) era de 277,4 mii persoane la nivelul judeţului Iaşi, în 2015, dintre care 128 mii persoane de gen feminin (46,14%). Numărul populaţiei ocupate la nivel de judeţ însumează aproximativ un sfert (24,13%) din totalul acestei categorii la nivelul Regiunii Nord-Est.
Populaţia ocupată civilă cuprinde, potrivit metodologiei balanţei forţei de muncă, toate persoanele care au o ocupaţie aducătoare de venit, pe care o exercită în mod obişnuit în una din activităţile economiei naţionale, fiind încadrate într-o activitate economică sau socială, în baza unui contract de muncă sau în mod independent (pe cont propriu) în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plata în natură etc.
Comparativ cu anii anteriori, statisticile indică o scădere graduală a populaţiei ocupate la nivelul judeţului, diferenţa dintre anii 2013 şi 2015 fiind de 8.400 persoane.

La nivel de municipiu, numărul me­diu al salariaţilor în anul 2015 a fost de 113.978 persoane, 110.938 în anul 2014 şi 108.397 în 2013. Aşadar, asistăm la o creştere a acestui indicator în ultimii 3 ani analizaţi.

Numărul mediu al salariaţilor cuprinde persoanele angajate cu contract de muncă/ raport de ser­viciu pe durată determinată sau nedeterminată (inclusiv lucrătorii sezonieri, managerul sau admi­nistratorul), al căror contract de muncă/raport de serviciu nu a fost suspendat în anul de referinţă.68

Datele privind rata de ocupare (pe gru­pe de vârstă: ponderea populaţiei ocu­pate din grupa de vârstă X în populaţia totală din aceeaşi grupă de vârstă X69) la nivel de municipiu sau judeţ nu sunt disponibile, cele mai apropiate de acest indicator fiind ratele pentru Regiunea Nord-Est. În Figura 25 sunt redate valori­le ratei de ocupare pe categorii de vârstă, fiind precizate şi datele specifice mediu­lui urban. Astfel, se constată faptul că grupa de vârstă cu cel mai ridicat grad de ocupare este 35-54 ani (85,9%). Rata de ocupare a persoanelor de 15 ani şi peste este la nivelul regiunii de 59,9%.

RATA ȘOMAJULUI

Potrivit informaţiilor oferite de Agen­ţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă70 rata şomajului înregistrat se calculează la nivel de judeţ, iar pe loca­lităţi se calculează ponderea şomerilor în populaţia stabilă cu vârsta între 18 şi 62 ani. Pentru datele prezentate în Figura 26 s-a avut în vedere o populaţie stabilă de 233.440 persoane cu vârsta cuprinsă între 18-62 ani, din care 121.790 de gen feminin. Potrivit statisticilor, ponderea cea mai ridicată a şomerilor în 2015 s-a înregistrat în luna ianuarie (0,77%) şi cea mai scăzută în noiembrie (0,53%).

Rata şomajului înregistrat (raportul dintre numărul şomerilor şi populaţia activă civilă) în anul 2015 a fost de 4,5% pentru judeţul Iaşi şi de 6,3% pentru Re­giunea Nord-Est71.

CÂȘTIGUL MEDIU SALARIAL

Deşi în cadrul formatului de bază Vital Signs s-au urmărit mai mulţi indicatori privind câştigurile salariale (câştigurile medii, câştigurile medii şi mediane/ oră), datele statistice disponibile la nivelul ţării noastre ne permit expunerea unui singur indicator – câştigul salarial nomi­nal mediu net lunar, disponibil pentru ju­deţul Iaşi şi Regiunea Nord-Est. De altfel, datele privind veniturile pentru persoa­nele angajate full-time nu sunt calcula­te/ disponibile pe regiuni sau judeţe. Ast­fel, în 2015, câştigul salarial nominal net lunar era de 1798 lei la nivelul judeţului Iaşi, mai mare decât cel regional (Nord- Est: 1562 lei), însă sub valoarea generală a acestuia: 1859 lei.

NUMĂRUL MEDIU DE ORE
LUCRATE PE SĂPTĂMÂNĂ

Un alt indicator pentru care nu au fost identificate date este Numărul mediu de ore lucrate pe săptămână, în 2015, la nivelul municipiului Iaşi. Singurele infor­maţii găsite la nivel naţional – apropia­te de categoria dorită, sunt cu privire la distribuţia populaţiei ocupate (full-time sau part-time) după durata obişnuită a săptămânii de lucru. Deşi aceste date nu contribuie la o mai bună cunoaştere pe plan local, au rolul de a evidenţia o ima­gine de ansamblu privind modelul de lucru al românilor.

NUMĂRUL PERSOANELOR CARE NU CÂȘTIGAU
SALARIUL MINIM LA NIVELUL MUNICIPIULUI IAŞI
ÎN 2015

Pentru acest indicator nu există infor­maţii. În schimb, poate fi invocată din nou Rata riscului de sărăcie sau excluzi­une socială (AROPE), raportată de aceas­tă dată la statutul ocupaţional. Deşi nu există date disponibile decât la nivel na­ţional, este necesară sublinierea faptului că 15,5% dintre salariaţii anului 2015 se aflau în risc de sărăcie sau excluziune socială, iar în rândul populaţiei ocupa­te, ponderea era de 27.8%. Cu toate că procentul este ridicat, trebuie menţionat faptul că rata riscului de sărăcie sau ex­cluziune socială în rândul salariaţilor a scăzut în ultimii ani: de la 21,1% în 2013, la 18,6% – 2014 şi – aşa cum a fost preci­zat şi anterior, la 15,5% – 2015.73

Un alt indicator care poate fi prezentat în cadrul acestei secţiuni este Rata per­soanelor de sub 60 ani din gospodăriile cu intensitate foarte scăzută a muncii 74, fiind incluse în această categorie „gos­podăriile în care adulţii în vârstă aptă de muncă desfăşoară activităţi reprezen­tând mai puţin de 20% din potenţialul lor de muncă din ultimul an”. Datele din 2015 indică o pondere a acestei rate de 4,6% pentru Regiunea Nord-Est, mai scăzută decât rata totală – 7,9%. Totuşi, dacă din anul 2013 până în 2014 am asis­tat la o scădere a acestui indicator (de la 5,6 la 3,7%), anul 2015 aduce un plus de 0,9% faţă de anul precedent. Nu exis­tă statistici specifice pentru judeţul sau municipiul Iaşi.

Nu în ultimul rând, rata deprivării mate­riale severe73 a fost în anul 2015, pentru Regiunea Nord-Est de 26,7%, în scădere faţă de anii precedenţi (30,4% – 2014, 34,5% – 2013), dar cu valori peste media naţională (22,7% – 2015).

CÂȘTIGUL MEDIU ORAR ÎN MUNICIPIUL IAŞI, LA NIVELUL ANULUI 2015

Din cercetările efectuate, pentru muni­cipiul Iaşi nu există date privind câştigul mediu orar, singurele informaţii disponi­bile fiind legate de costul mediu orar al forţei de muncă pe salariat la nivel naţi­onal (CAEN Rev. 2, activităţi ale economi­ei naţionale). Astfel, potrivit datelor INS – baza TEMPO-online, la nivelul anului 2015, costul mediu orar al forţei de mun­că/ salariat era de 18,5 lei76. În Figura 29 este redată evoluţia valorilor pentru anii 2010-2015.

15,5% dintre salariații anului 2015 se aflau în risc de sărăcie sau excluziune socială, iar în rândul populației ocupate, ponderea era de 27.8%.