Mediu

CLĂDIRI VERZI

 

Datele cu privire la situaţia clădirilor verzi din municipiul Iaşi au fost furnizate de Romanian Green Building Council, o asociaţie non-profit care promovează „responsabilitatea faţă de mediu şi eficienţa energetică pe durata ciclului de viaţă a unei clădiri”59. Potrivit acestora, numărul total de clădiri verzi din municipiul Iaşi este de trei. Cât priveşte modul în care sunt certificate, în municipiul Iaşi există două clădiri certificate LEED (United Business Center 1 – LEED Gold, Iulius Mall Iaşi – LEED Silver) şi alte două în curs de certificare LEED – Tester 2, IDEO 2.

O singură clădire este certificată BREEAM ( Moldova Center – BREEAM Very Good). De asemenea, potrivit informaţiilor oferite de RoGBC, există un proiect al asociaţiei pentru promovarea unei legislaţii de stimulare a dezvoltării de clădiri verzi după modelul deja implementat la Cluj (2012) şi Timişoara (2014).

La nivel naţional, din informaţiile deţinute de RoGBC, numă­rul clădirilor verzi certificate este de 93, din care 69 – BREEAM, 21 – LEED şi 3 – DGNB. Numărul proiectelor depăşeşte însă 200.

CALITATEA AERULUI ŞI A APEI

Date despre calitatea aerului au fost incluse în adresa Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din partea Direcţiei Generale Evaluare Impact şi Controlul Poluării. Potrivit informaţiilor furnizate, monitorizarea calităţii aerului în jude­ţul Iaşi este efectuată cu ajutorul a 6 staţii automate incluse în Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, care sunt am­plasate în zone repre­zentative pentru tipu­rile de staţii existente. Poluanţii monitorizaţi sunt specifici fiecărui tip de staţie şi se raportează la valorile limită prevăzute de Legea Nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Din cele 6 staţii din judeţul Iaşi, trei sunt amplasate pe teritoriul administrativ al municipiului Iaşi. Aceeaşi sursă menţi­onează faptul că datele brute (nevali­date) de calitate a aerului provenite de la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului sunt transmise on-line către site-ul www.calitateaer.ro şi sunt disponibile publicului (pentru ultimele 48 ore). Datele validate de APM Iaşi sunt transmise spre verificare/certificare către Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protec­ţia Mediului. Aşa cum a mai fost precizat, pagina web www.calitateaer.ro este de­dicată informării publicului în timp real, privind parametrii de calitate a aerului, monitorizaţi în staţiile care fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Ca­lităţii Aerului. Pentru a dispune de date­le existente în cel mai scurt timp, site-ul afişează indici de calitate şi valorile mă­surate, actualizate orar, care ulterior sunt validate la nivel local de către Agenţiile pentru Protecţia Mediului şi certificate, la nivel naţional, de către Centrul de Evalu­are a Calităţii Aerului (CECA). De aseme­nea, pe site-ul APM Iaşi pot fi consultate buletine de informare (zilnice sau lunare) cu privire la indicii generali zilnici de cali­tate a aerului60, conform ordinului MMGA 1095/2007 pentru aprobarea Norma­tivului privind sta­bilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării in­formării publicului. Totodată, Autorita­tea publică centrală pentru protecţia mediului, în confor­mitate cu prevederile Legii Nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, raportează datele şi informaţiile în ter­menele stabilite de către Comisia Euro­peană şi în conformitate cu prevederile convenţiilor internaţionale în domeniu, la care România este parte. Astfel, datele certificate provenite de la staţiile auto­mate din RNMCA sunt transmise anual către baza de date EIONET CDR a Agen­ţiei Europene de Mediu.61

CALITATEA APEI

O serie de date privind calitatea apei sunt disponibile în raportul naţional Ca­litatea Apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele cu peste 5000 de locuitori sau cu un volum de distribuţie de peste 1000mc/zi, în anul 2015, în Ro­mânia60 – Institutul Naţional de Sănătate Publică. Autorii raportului sunt dr. Anca Tudor, dr. Andra Neamţu şi Analist IT Că­tălin Staicu, iar legislaţia care a stat la baza întocmirii documentului este Legea calităţii apei potabile 458/2002 R1 şi HGR 974/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Raportatea efectuată în anul 2015 a vizat un număr total de 335 Zone de Aprovizionare cu Apă mari şi un nu­măr de 73 parametri microbiologici, chi­mici şi indicatori monitorizaţi conform legislaţiei naţionale şi a cerinţelor de raportare ale Comisiei Europene. De ase­menea, probele de apă au fost prelevate în cadrul monitorizării de audit şi de con­trol după evacuarea apei cu jet puternic şi după dezinfecţia robinetului63. Potrivit informaţiilor prezentate în document, în judeţul Iaşi există 7 Zone de Aprovizio­nare cu Apă mari. Din totalul de 13.928 de analize efectuate, numărul de analize neconforme la nivelul judeţului Iaşi a fost de 8964.

Pe plan local, de menţionat este studiul O analiză a calităţii apei. Studiu de caz realizat de asociaţia Mai Bine în cadrul proiectului „Apă fără plastic”, finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG din România, 201665, care face o comparaţie între apa îmbuteliată şi cea municipală, de la robinet.

CANTITATEA DE PRECIPITAŢII ANUALĂ

Potrivit informaţiilor oferite de Admi­nistraţia Naţională de Meteorologi66, cantitatea anuală de precipitaţii din 2015, la nivelul municipiului Iaşi, a fost de 369,6 mm. De precizat este faptul că în localitate este amplasată o singură staţie meteorologică.

TEMPERATURA MEDIE ANUALĂ.
TEMPERATURILE MAXIME ŞI MINIME

Potrivit sursei precizate anterior, tem­peratura medie anuală în 2015 a fost de 11,6°C, o situaţie defalcată pe medii se­zoniere fiind reprezentată în Figura 22. De menţionat este faptul că pentru cal­culul temperaturii medii a iernii anului 2015 au fost folosite date aferente lunilor decembrie 2014, ianuarie şi februarie 2015 (temperaturile medii).

În ceea ce priveşte temperatura ma­ximă anuală în municipiul Iaşi, anul 2015, aceasta a avut valoarea de 37,4°C (01.09.2015), iar temperatura minimă în­registrată a fost de -21°C (01.01.2015).

CANTITATEA DE DEȘEURI

Informaţiile legate de cantitatea de de­şeuri produsă în anul 2015 în municipiul Iaşi, au fost furnizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi şi transmise prin adresa nr. 52192/DCTI/24.11.2016, de la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Datele au fost oferite de operatorul de salubritate din municipiu, iar cifrele in­dică un număr total de 234.778,9 tone de deşeuri generate în anul 2015. Dintre acestea, cele mai multe aparţin catego­riei deşeuri asimilabile celor menajere produse de agenţi economici (107088 tone), reprezentând 45,6% din cantitatea totală, fiind urmate de deşeurile din con­strucţii şi demolări – agenţi economici (84346 tone) şi populaţie (36148 tone). Deşeurile menajere produse de popu­laţie însumează 3839 tone pentru anul 2015, iar deşeurile din servicii publice municipale – 3.358 tone.

Ministerul Mediului – Agenția Naționa­lă pentru Protecția Mediului publică lu­nar un raport privind starea mediului în județul Iași. „Calitatea aerului în judeţul Iaşi este monitorizată prin măsurători continue în 6 staţii automate amplasa­te în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente în reţeaua realizată prin proiect PHARE RO 2002. Poluanţii monitorizaţi sunt specifici fiecărui tip de staţie şi se raportează la valorile limită prevăzute în Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconju­rător, modificată și completata în 2016. Metodele de măsurare folosite pentru determinarea poluanţilor specifici sunt metodele de referinţă prevăzute în Le­gea 104/2011 modificată și completată în 2016.”