Educație

Educația constituie unul dintre subiectele de bază al agendelor globale, fiind o dimensiune esențială în dezvoltarea umană şi promovarea drepturilor omului. Aşa cum arată rezultatele studiilor pe această temă, în continuare accesul la educație este condiționat de o diversitate de factori, printre care se menține şi clasa socială de origine – cu efecte asupra succesului şcolar şi profesional. Desigur, se fac eforturi pentru a diminua disparitățile generate de mediul de proveniență, accesul la resurse, gen ş.a., însă cifrele oficiale încă evidențiază faptul că astfel de dezechilibre persistă. De altfel, trebuie reținut faptul că efectele unui deficit de educație traspar dincolo de nivelul individual (cu referire la şansele limitate pe piața muncii, dezvoltarea riscului de sărăcie etc.), fiind vizibile şi pe plan intergenerațional, respectiv macrosocial. În acest context, de interes pentru măsurarea vitalității municipiului Iaşi este o analiză a datelor privind educația, sistemul de învățământ.

STRUCTURA POPULAŢIEI ŞCOLARE

Potrivit datelor din Anuarul Statistic al Judeţului Iaşi 201542, 12,5% din totalul populaţiei şcolare a judeţului Iaşi, la ni­velul anului 2014, aparţinea ciclului pre­şcolar şi 22% celui primar. Peste o treime din populaţia şcolară frecventa o formă de învăţământ secundar: inferior (clase­le V-VIII) – 18,5% şi superior – 16,4%; iar procentajul alocat celor care urmau o şcoală postliceală sau de maiştri însu­ma, la nivel de judeţ, în anul şcolar 2014- 2015, 2,4%. Mai mult de un sfert din po­pulaţia şcolară aparţinea învăţământului terţiar (superior).

NUMĂR ABSOLVENŢI

Potrivit informaţiilor furnizate de IŞJ Iaşi, rata de absolvire a învăţământului liceal la nivelul municipiului Iaşi, în 2015, a fost de 94.83%. Numărul persoanelor care au absolvit o formă de învățământ postliceal la nivelul municipiului Iaşi, în 2016, a fost de 1016.

Datele din 2014 disponibile în baza de date TEMPO-online indică un număr de 23.270 absolvenţi din toate ciclurile de învăţământ la nivelul municipiului Iaşi. O distribuţia a acestora pe niveluri de edu­caţie (pentru mediul preuniversitar) este prezentată în Figura 13.

În ceea ce priveşte învăţământul uni­versitar, potrivit aceleiaşi surse (baza TEMPO-online44), numărul de absol­venţi cu diplomă (în care sunt incluse categoriile: licenţă, master, cursuri post­universitare, doctorat şi programe post­doctorale) a fost în anul 2014 de 13.947 persoane, dintre care 8.311 absolvenţi ai învăţământului universitar de licenţă cu diplomă.

RATA ABANDONULUI ŞCOLAR

Potrivit datelor oferite de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi45, rata abandonu­lui şcolar în municipiul Iaşi, pentru anul 2015, a fost cea mai ridicată la nivelul ciclului de învăţământ profesional, cu o valoare de 0,79%, fiind urmată de cea aferentă învăţământului gimnazial – 0,35%. Cea mai mică rată s-a înregistrat pentru prima treaptă de învăţământ, unde au fost 7 cazuri de abandon din to­talul de 13193 de elevi înscrişi în forma de învăţământ primar (Figura 14).

Pentru a înţelege mai bine cifrele expu­se mai sus, se impune o analiză a ratei de abandon şcolar la nivel naţional, respec­tiv judeţean. Potrivit informaţiilor dispo­nibile în baza de date TEMPO-online, la nivelul anului 2014 (ultimul an pentru care sunt expuse statistici), rata abando­nului şcolar la nivelul judeţului Iaşi a fost de 11,7% pentru învăţământul postliceal şi de maiştri, cu 1% mai mare decât cea naţională. Cât priveşte cifrele aferente învăţământului secundar superior (liceal şi profesional), nu se constată diferenţe semnificative între cele două valori, o mai bună poziţie – raportat la media na­ţională, fiind ocupată pentru învăţămân­tul primar şi gimnazial (1,4% vs. 2%).

 

NUMĂR UNITĂŢI ŞCOLARE

Potrivit Institutului Naţional de Sta­tistică – baza TEMPO-online , la nivelul anului 2015 existau în municipiul Iaşi 111 unităţi şcolare (a se vedea Figura 16). Dintre unităţile de învăţământ superior, jumătate aparţineau de domeniul public şi jumătate de cel privat.

COSTUL MEDIU AL TAXELOR PENTRU STUDII
UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

La nivelul municipiului Iaşi nu se cal­culează un astfel de indicator, însă in­formaţiile privind cuantumul taxelor de şcolarizare se găsesc pe paginile web ale universităţilor ieşene. În continuare vor fi expuse câteva informaţii în acest sens, specifice unităţilor de învăţământ universitar public de licenţă, având în ve­dere datele disponibile în mediul online.

 

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi47, raportat la cele 15 facultăţi, valoarea taxei de şcolarizare pentru sesiunea de admitere din 2017 variază între 1600 şi 3500, ajungând la o medie de circa 2800 lei. La Universitatea Teh­nică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, potrivit informaţiilor de pe site48, cuantumul taxei de şcolarizare din anul universitar 2016/2017 varia între 2000 şi 3000 de lei, cu o medie de aproximativ 2450 lei.

Taxele propuse de Universitatea de Şti­inţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi49 sunt cuprin­se în intervalul 2800-5000 lei, cu o medie de 3210 lei. La Universitatea de Medicină şi Farmacie „ Gr.T.Popa“ Iaşi50, taxele pen­tru anul universitar 2016-2017 au o me­die de 4300 lei, variind între 3500 şi 6000 lei. Taxele de şcolarizare/ an pentru stu­denţii nebugetari din cadrul Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu“ Iaşi51 variază între 2000 şi 4500 lei pentru ciclul licenţă, cu o medie de 3500 lei.

Trebuie subliniat faptul că cifrele men­ţionate anterior sunt valabile pentru ta­xele la ZI şi nu le includ pe cele specifice specializărilor predate într-o limbă stră­ină sau taxele aplicate cetăţenilor din alte state (spre exemplu, UMF Iaşi are o grilă specifică pentru alte categorii de studenţi: cetăţeni ai statelor membri UE, cetăţeni non-UE). De asemenea, aceste taxe sunt valabile pentru ciclul de licen­ţă, pentru celelalte trepte existând taxe specifice.

NUMĂRUL PERSOANELOR ÎNSCRISE LA STUDII
UNIVERSITARE

Conform informaţiilor obţinute din baza de date TEMPO-online52, la nivelul municipiului Iaşi, în anul 2015, numărul de studenţi şi cursanţi înscrişi în învăţă­mântul superior – licenţă, master, cursuri postuniversitare, doctorat şi programe postdoctorale, era de 54.653. Dintre aceştia, 52.784 (96,6%) aparţineau de învăţământul superior public, iar 1869 de cel privat. Aferent ciclului terţiar li­cenţă, numărul de studenţi înscrişi era de 42.110 (77% din totalul de studenţi şi cursanţi menţionat anterior, restul fiind alocat celorlalte cicluri de învăţământ terţiar), dintre care 40.470 erau înscrişi la o universitate publică. Comparativ cu anul 2014, numărul total al persoanelor înscrise într-o formă de învăţământ terţi­ar a scăzut cu 567.